menu

Vedtægter for Frederikshavn Kunstforening

 

Navn og hjemsted

§ 1

Foreningens navn er Frederikshavn Kunstforening.

Foreningens hjemsted er Frederikshavn.

Formål

§ 2

Foreningens formål er at forestå driften af Frederikshavn Kunstmuseum & Exlibrissamling og at afholde kunstudstillinger samt i øvrigt at virke for kendskab til og forståelse af kunst.

Foreningens formål søges fremmet ved bl.a.:

– udstilling af og oplysning om kunst

– formidling af museets speciale – kunst på papir – med særlig vægt på exlibris og kleingrafik  

– samarbejde med Frederikshavn Kommune og kommunens øvrige   kulturinstitutioner samt offentlige og private aktører om lokale og internationale  kulturarrangementer.

– sikring af en fortsat udbygning af museets samlinger)

Medlemskab

§3

Optagelse i foreningen er åben for alle interesserede og sker ved henvendelse til museet.

Kontingent

§4

Medlemskontingent herunder særlige medlemsvilkår for pensionister, studerende, firmaer samt andre grupper fastlægges hvert år på generalforsamlingen.

Den daglige ledelse kan i særlige og motiverede tilfælde udstede fribilletter.

Kontingent betales ved indmeldelsen.

Bestyrelsen

§5

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse bestående af 5 ordinære medlemmer.

4 bestyrelsesmedlemmer vælges af Generalforsamlingen for en 2-årig periode. To medlemmer afgår hvert år på skift.

1 medlem af bestyrelsen udpeges af Frederikshavn Byråd for byrådets funktionsperiode.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Generalforsamlingen vælger hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan genvælges.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af bestyrelsens 5 medlemmer er til stede.

Alle beslutninger i bestyrelsen afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i dennes forfald næstformandens stemme afgørende.

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med disse vedtægter. Der føres protokol over de af bestyrelsen trufne beslutninger.

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller af næstformand i forening med 1 bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg, bestående af formand, næstformand, kasserer samt daglig leder.

Der kan udbetales honorar til ét bestyrelsesmedlem, der fungerer som daglig leder af Frederikshavn Kunstmuseum, så længe der ikke er ansat en daglig leder. Honoraret fastsættes af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen for en to-årig periode.

Regnskab og revision

§6

Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling reviewes af 1 foreningsvalgt revisor samt 1 ekstern revisor. Den foreningsvalgte revisor samt 1 revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen for ét år ad gangen.

Generalforsamling

§7

Den årlige generalforsamling afholdes i april måned. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når bestyrelsen finder det ønskeligt, eller når mindst 25 af foreningens medlemmer skriftligt fremsender ønske derom, ledsaget af det forslag, der ønskes behandlet.

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden bilagt formandens skriftlige beretning og årsrapport. Ekstraordinær generalforsamling varsles på samme måde. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal per mail eller brev være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Alle beslutninger og valg sker ved almindelig stemmeflerhed, jvf. dog nedenfor om vedtægtsændringer og opløsning af foreningen.

Dagsordenen skal indeholde mindst følgende:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om årets virksomhed ved formanden

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

4. Indkomne forslag

5. Handlingsprogram for det kommende år

6. Fastsættelse af kontingenter for det følgende år

7. Budget for næste regnskabsår

8. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter

9. Eventuelt

Der kan på generalforsamlingen stemmes ifølge skriftlig fuldmagt, idet et medlem dog højest kan stemme ifølge 2 fuldmagter.

Tilstedeværelse på generalforsamlingen eller en skriftlig tilkendegivelse er en betingelse for at opnå valg.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre dirigenten ved personvalg træffer afgørelse om skriftlig afstemning.

Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse. Ved afstemning gælder i almindelighed simpel stemmerflerhed jvf. dog nedenfor om vedtægtsændringer og opløsning af foreningen.

For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal man have været medlem i mindst 3 måneder og ikke være i kontingentrestance.

Vedtægtsændringer og opløsning

§8

Til ændring af foreningens vedtægter kræves at 1/10 af foreningens medlemmer er repræsenteret og delstager i afstemningen, samt at vedtægtsændringen vedtages af mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen – senest 7 dage efter – indkalde til ny generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende medlemmer.

Foreningen kan dog ikke opløses, såfremt mindst 15 medlemmer ønsker dens fortsatte beståen.

Træffer en generalforsamling gyldig beslutning om opløsning af foreningen, uden at der samtidig dannes en ny forening eller institution til overtagelse af foreningens opgaver og formål nedsætter den afviklende generalforsamling et udvalg bestående af mindst 3 og maksimalt 5 af foreningens medlemmer samt bestyrelsen, der i fællesskab tager stilling til, hvordan Frederikshavn Kunstmuseum & Exlibrissamling afvikles på bedste vis og i overensstemmelse med foreningens formålsparagraffer.

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 26. april 2023. Nærværende vedtægter erstatter vedtægterne af d. 28. april 2022